Make your own free website on Tripod.com

แหล่งข้อมูล

 

- หนังสือเทคนิคทางเคมี โดยรองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศรีไพโรจน์ สำนักพิมพ์ประกายพรึก 2538
- หนังสือปฏิบัติการเคมีทั่วไป โดยเสรี ไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2520
- คู่มือครู วิชาวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 ว 102 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2538

 

 

Power By &